Ochrona danych

Polityka prywatności

Jest nam bardzo miło, że zainteresowali się Państwo naszą firmą. Kierownictwo Haslinger GmbH Metallbau przywiązuje dużą wagę do ochrony danych. Korzystanie ze strony internetowej Haslinger GmbH Metallbau jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak podmiot danych, chce skorzystać ze specjalnych usług oferowanych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę zainteresowanej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby zainteresowanej, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych firmy Haslinger GmbH Metallbau. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje osoby, których dane dotyczą, o ich prawach.

Haslinger GmbH Metallbau jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć luki w bezpieczeństwie, tak więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba ma możliwość przekazania nam danych osobowych w inny sposób, na przykład telefonicznie.

Pojęcia

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Haslinger GmbH Metallbau opiera się na terminologii stosowanej przez europejskiego ustawodawcę dla dyrektyw i rozporządzeń w momencie wydawania podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) podmiot danych

  oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) "podmiot danych" oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji, dokonywana przy użyciu lub bez użycia środków zautomatyzowanych, dotycząca danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapis, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania jest oznaczeniem przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie to każde zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wykonywania pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, interesów, wiarygodności, postępowania, miejsca pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

 • f) pseudonimizacja

  pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że nie można ich przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez uwzględnienia dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) "administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, można przewidzieć wyznaczenie administratora zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich albo szczególne kryteria wyznaczenia.

 • h) Przetwarzający

  procesor jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w trakcie konkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, nie są jednak uważane za odbiorców.

 • j) Strona trzecia

  strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochronnym jest osoba odpowiedzialna:

Haslinger GmbH Metallbau
Gewerbefeld 2
94501 Aldersbach-Uttigkofen
Reprezentowany przez
Pana Karla Haslingera
Panią Annemarie Haslinger
Telefon: +49 8543 9618-0
Telefax: +49 85439618-60

Cookies

Na stronach internetowych firmy Haslinger GmbH Metallbau stosowane są pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pomocą przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których można przypisać strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery odróżniają poszczególne przeglądarki podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Za pomocą plików cookie firma Haslinger GmbH Metallbau może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej, która używa plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili zablokować ustawienie cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu cookies. Ponadto, ustawione już cookies mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych wyłączy ustawienia cookies w używanej przeglądarce internetowej, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Witryna internetowa firmy Haslinger GmbH Metallbau rejestruje szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logów serwera. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy wchodzi na naszą stronę internetową (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp odbywa się przez system dostępowy na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Firma Haslinger GmbH Metallbau nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz technologii naszej strony internetowej, jak również (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania cyberataków. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem oceniane przez Haslinger GmbH Metallbau zarówno pod względem statystycznym, jak i w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez podmiot danych

Zapisanie się do naszego newslettera

Na stronie internetowej Haslinger GmbH Metallbau użytkownicy mają możliwość zapisania się do naszego firmowego newslettera. To, jakie dane osobowe są przekazywane do administratora danych przy zamawianiu newslettera, można zobaczyć z maski wejściowej używanej do tego celu.

Haslinger GmbH Metallbau regularnie informuje swoich klientów i partnerów handlowych za pomocą newslettera o ofertach firmy. Newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez podmiot danych tylko wtedy, gdy (1) osoba zainteresowana posiada ważny adres e-mail i (2) podmiot danych zarejestruje się w celu otrzymywania newslettera. Ze względów prawnych, na adres e-mail podany przez podmiot danych do wysyłki newslettera zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca, przy zastosowaniu procedury podwójnego wyrażenia zgody. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, upoważnił do otrzymywania newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta podmiot danych w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc prześledzić (ewentualne) nadużycie adresu e-mail podmiotu danych, w późniejszym terminie i służy w związku z tym zapewnieniu ochrony prawnej administratorowi danych.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto, subskrybenci newslettera mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub do rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili anulowana przez osobę zainteresowaną. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą zainteresowana osoba przekazała nam w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu cofnięcia tej zgody, w każdym newsletterze zamieszczany jest odpowiedni link. Istnieje również możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub powiadomienia go w inny sposób

Śledzenie biuletynu informacyjnego

Biuletyn informacyjny firmy Haslinger GmbH Metallbau zawiera tzw. piksele liczące. Piksel śledzący to miniaturowy obraz osadzony w takich wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia zapisu pliku dziennika i jego analizy. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Haslinger GmbH Metallbau może użyć wbudowanego kodu pikselowego w celu ustalenia, czy i kiedy podmiot danych otworzył wiadomość e-mail i jakie linki w tej wiadomości zostały wywołane przez podmiot danych.

Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez administratora danych w celu zoptymalizowania wysyłki biuletynu i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań podmiotu danych. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby poszkodowane są uprawnione do odwołania w każdej chwili odrębnej deklaracji zgody złożonej w ramach procedury "double opt-in". Po odwołaniu, te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Firma Haslinger GmbH Metallbau automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania biuletynu jako odwołanie

Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na przepisy prawne strona internetowa Haslinger GmbH Metallbau zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Gdy podmiot danych kontaktuje się z administratorem danych za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez podmiot danych, administratorowi danych są przechowywane w celu ich przetwarzania lub kontaktowania się z podmiotem danych. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe odnoszące się do podmiotu danych jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w przypadkach przewidzianych w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub w innych przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega.

Jeżeli cel przechowywania danych przestanie obowiązywać lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu Dawcy lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi

Pliki logów serwera

Za każdym razem, gdy strona jest wywoływana, zapisywane są następujące dane: Data i godzina wywołania strony, wywołana strona lub nazwa wywołanego pliku, ilość przesłanych danych i komunikat, czy dostęp/wywołanie zostały zakończone sukcesem. Twój adres IP jest zapisywany anonimowo (ostatni oktet jest ustawiony na 0). Dane te mogą być wykorzystywane do celów statystycznych. Przypisanie do osoby fizycznej nie jest możliwe.

Prawa podmiotu danych

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez ustawodawcę europejskiego, uzyskać od administratora danych potwierdzenie, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo dostępu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z europejską dyrektywą i rozporządzeniem o ochronie danych, do uzyskania w każdej chwili i bezpłatnie od administratora danych informacji na temat danych osobowych jej dotyczących, które były przechowywane i ich kopii.

  Ponadto, dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznały podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania >/li>
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych >/li>
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • Jeśli jest to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu/istnienie prawa do poprawienia lub
  • usunięcia odnoszących się do niej danych osobowych
  • lub prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub
  • do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego, jeśli dane osobowe nie są zbierane od podmiotu danych Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz 4 organy ochrony danych i, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych

  Podmiot danych ma prawo dostępu do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich gwarancji związanych z transferem.

  Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

 • c)    Prawo do sprostowania

  Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych osobowych jej dotyczących, zgodnie z tym, co zostało przyznane przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego, mając na uwadze cele operacji przetwarzania.

  Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

 • d)    Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) każdy podmiot danych ma prawo, zgodnie z tym, co zostało przyznane przez europejskiego inspektora ochrony danych, do uzyskania od administratora danych natychmiastowego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób w celach, dla których nie są już potrzebne.
  • Podmiot danych wycofuje zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych i nie ma uzasadnionych nadrzędnych powodów przetwarzania lub podmiot danych, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych. Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.

  Jeśli którykolwiek z powyższych powodów ma zastosowanie, a podmiot danych, chce usunąć dane osobowe przechowywane przez Haslinger GmbH Metallbau, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych. Inspektor ochrony danych osobowych w firmie Haslinger GmbH Metallbau lub inny pracownik zapewni bezzwłoczne spełnienie żądania usunięcia danych.

  Czy dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez firmę Haslinger GmbH Metallbau i jest naszą firmą jako osobą odpowiedzialną zgodnie z art. 17 ust. 17. 1 DS-GVO, Haslinger GmbH Metallbau podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które są odpowiedzialne za opublikowane dane.opublikowanych danych osobowych, że podmiot danych, zażądała od innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub sporządzenia kopii lub replikacji tych danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne. Inspektor ochrony danych osobowych firmy Haslinger GmbH Metallbau lub inny pracownik podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie dające prawo, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Poprawność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres czasu wystarczający do umożliwienia administratorowi danych weryfikacji poprawności danych osobowych.
  • <li&gt;Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, podmiot danych, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.</li>
  • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, ale podmiot danych, potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Podmiot danych zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania w trybie art. 21 ust. 1 ORD i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

  Jeśli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a podmiot danych, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Haslinger GmbH Metallbau, może w każdej chwili skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych. Inspektor ochrony danych osobowych firmy Haslinger GmbH Metallbau lub inny pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania danych.

 • f) Prawo do przekazania danych

  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie dające prawo, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały udostępnione administratorowi danych przez zainteresowaną osobę, w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie. Ma on również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się przy pomocy procedur zautomatyzowanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w celu wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

  Ponadto, korzystając z prawa do przekazywania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 organu ochrony danych, podmiot danych, ma prawo do uzyskania, aby jej dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej odpowiedzialnej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpływa to na prawa i wolności innych osób.

  W celu dochodzenia prawa do przekazania danych osoba zainteresowana może w każdej chwili zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych wyznaczonego przez Haslinger GmbH Metallbau lub innego pracownika.

 • g) Prawo do odwołania

  Każdy podmiot danych ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) organu ochrony danych, przyznanemu przez prawodawcę europejskiego. Odnosi się to również do profilowania w oparciu o te przepisy.

  Haslinger GmbH Metallbau nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie podać istotne powody, które zasługują na ochronę.dane muszą być przetwarzane w taki sposób, aby interesy, prawa i wolności podmiotu danych przeważały nad ich przetwarzaniem, lub aby przetwarzanie odbywało się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli Haslinger GmbH Metallbau przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia takiej reklamy. Odnosi się to również do profilowania, o ile jest ono związane z taką pocztą bezpośrednią. Jeśli osoba zainteresowana sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Haslinger GmbH Metallbau w celu bezpośredniej reklamy, firma Haslinger GmbH Metallbau nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto, osoba zainteresowana ma prawo sprzeciwić się, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone w Haslinger GmbH Metallbau w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 1. 89 ust. 1 DS-GVO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może zwrócić się bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych firmy Haslinger GmbH Metallbau lub innego pracownika. Podmiot danych może również skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w drodze zautomatyzowanych procedur obejmujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każdy podmiot danych ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub ma na nią istotny wpływ w podobny sposób,

  pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dopuszczona przez przepisy unijne lub krajowe, którym podlega administrator, oraz że przepisy te przewidują odpowiednie gwarancje praw i wolności oraz słusznych interesów podmiotu danych, lub (3) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych.

  Jeżeli decyzja jest (1) konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą podmiotu danych, Haslinger GmbH Metallbau podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby od administratora danych, przedstawienia swojego punktu widzenia i odwołania się od decyzji.

  Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z praw związanych z decyzjami podejmowanymi w sposób zautomatyzowany, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

 • i) Prawo do odwołania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do odwołania w każdej chwili swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ochrona danych dla aplikacji i w procesie aplikacji

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może odbywać się również za pomocą środków elektronicznych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca składa odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe do administratora danych za pomocą środków elektronicznych, takich jak e-mail lub formularz internetowy dostępny na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, akta wniosku są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu wniosku, chyba że usunięcie wniosku jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym znaczeniu obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Korzystanie z czcionek internetowych

Na tych stronach internetowych używane są zewnętrzne czcionki, Google Fonts. Google Fonts jest usługą firmy Google Inc. ("Google"). Integracja tych czcionek internetowych odbywa się poprzez połączenie z serwerem, zwykle z serwerem Google w USA. Dzięki temu serwer jest przesyłany do serwera, które z naszych stron internetowych państwo odwiedziliście. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika odwiedzającego te strony internetowe jest również zapisywany przez Google. Dalsze informacje można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych w Google, które można znaleźć tutaj:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about, www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Google Maps

Strona internetowa Haslinger GmbH Metallbau korzysta z Google Maps (API) firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps jest usługą internetową służącą do wyświetlania interaktywnych (lądowych) map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Już podczas wywoływania tych podstron, w których zintegrowana jest mapa Google Maps, informacje o korzystaniu ze strony internetowej Haslinger GmbH Metallbau (np. adres IP użytkownika) są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane.
Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Niemniej jednak z technicznego punktu widzenia Google może wykorzystywać dane użytkownika uzyskane za pomocą Google Maps do identyfikacji użytkowników, tworzenia na podstawie tych danych profili osobowości użytkowników lub do przetwarzania i wykorzystywania tych danych do celów osób trzecich, na które Haslinger GmbH Metallbau nie ma i nie może mieć wpływu.
Warunki korzystania z Google są dostępne na stronie www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. Dodatkowe warunki korzystania z Google Maps można zobaczyć pod https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie jego danych do Google w przyszłości w kontekście korzystania z Google Maps, możliwe jest całkowite wyłączenie usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w jego przeglądarce. Nie można korzystać z Google Maps, a więc również z wyświetlania map na stronie internetowej Haslinger GmbH Metallbau.

Matomo

Ta strona wykorzystuje Matomo, rozwiązanie open source do analizy stron internetowych. Matomo używa tzw. "cookies" - plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają statystyczną analizę korzystania z witryny. Dane są przechowywane anonimowo na niemieckim serwerze dostawcy. Adres IP jest anonimizowany przed jego zapisaniem i nie może być używany do identyfikacji poszczególnych osób.

Nie dochodzi do połączenia danych przechowywanych przez Matomo z innymi źródłami danych lub do ich przekazania osobom trzecim.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swoim oprogramowaniu przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku możesz nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, jak to ma miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b OOD. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne dla ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę została zraniona, a jej nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje miały być następnie przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Następnie przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit. d DS-GVO. Ostatecznie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, chyba że interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych, są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

Uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych prowadzonego przez administratora danych lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

Okres, przez który przechowywane są dane osobowe

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia jej realizacji.

Przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych

Konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby zainteresowanej do podania danych osobowych; możliwe skutki nieudzielenia danych Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami konieczne może okazać się zawarcie umowy, aby dana osoba przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Przykładowo, osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa z podmiotem danych nie mogłaby zostać zawarta. Zanim dana osoba przekaże swoje dane osobowe, musi ona skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych poinformuje osobę, której dane dotyczą, w zależności od przypadku, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy też jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje, gdyby dane osobowe nie zostały przekazane.

Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako odpowiedzialna firma, unikamy automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.


Niniejsza polityka prywatności została stworzona przez Generatora Polityki Prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który jest dostępny jako , we współpracy z firmą RC GmbH, która zajmuje się recyklingiem zużytych komputerów i udostępnia WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.